Informacje dla ubiegających się o patronat honorowy Rektora AGH lub udział Rektora AGH w komitecie honorowym

1. Objęcie patronatem honorowym przez Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie lub udział Rektora w komitecie honorowym są wyróżnieniami, podkreślającymi rangę przedsięwzięć. Wyróżnienie to zarezerwowane jest przede wszystkim dla ważniejszych wydarzeń naukowych i kulturalnych o szczególnej randze i znaczeniu dla Akademii, a także dla nauki i kultury polskiej. 

2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego.

3. W przypadku inicjatyw studenckich powinny mieć one poparcie Prorektora.

4. Sprawy dotyczące honorowego patronatu lub udziału w komitecie honorowym prowadzone są przez Biuro Rektora AGH (dodatkowe informacje: tel. 12 617 31 91).

5. Prośbę o objęcie przedsięwzięcia honorowym patronatem Rektora AGH należy dostarczyć nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia w formie pisemnej do Sekretariatu Rektora (al. Mickiewicza 30, bud. A-0, I p., pok. 108).

 

6. Prośba powinna zawierać:

 • nazwę przedsięwzięcia,
 • datę rozpoczęcia, miejsce oraz czas trwania,
 • cel przedsięwzięcia,
 • krótki opis,
 • pełną nazwę organizatora,
 • dane teleadresowe organizatora,
 • uzasadnienie.

 

7. Organizator, który otrzymał zgodę na patronat honorowy lub na udział Rektora AGH w komitecie honorowym, jest zobowiązany do:

 • poinformowania jego uczestników, że odbywa się ono pod honorowym patronatem Rektora AGH, 
 • zamieszczenia informacji o patronacie honorowym lub udziale Rektora AGH w komitecie honorowym danego wydarzenia we wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących tego przedsięwzięcia, w tym powinna zostać uwzględniona także w przekazach skierowanych do mediów,
 • organizator zobowiązany jest także do stosownego oznakowania wszelkich druków i materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych (zaproszeń, plakatów, ulotek i in.). Znak graficzny AGH do pobrania;
 • umieszczenia na stronie internetowej organizatora linku do strony Akademii Górniczo-Hutniczej – www.agh.edu.pl,
 • przesłania na adres: promocja@agh.edu.pl szczegółowej informacji o planowanym przebiegu przedsięwzięcia przynajmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem w celu ewentualnego wykorzystania na stronie internetowej,
 • przekazania do Biura Rektora AGH zaproszeń na to wydarzenie (w przypadku imprez objętych honorowym patronatem Rektora AGH, na które obowiązują wejściówki lub bilety).