Patronat Rektora AGH

Zasady udzielania Patronatu Honorowego Rektora AGH

1. Patronat Honorowy Rektora AGH jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter i rangę przedsięwzięcia. Wyróżnienie to zarezerwowane jest przede wszystkim dla ważnych wydarzeń naukowych i kulturalnych o szczególnej randze i znaczeniu dla uczelni, a także dla nauki i kultury polskiej.


2. Przyznanie Patronatu Honorowego Rektora AGH nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego.

3. Patronat Honorowy Rektora AGH nie obejmuje wydarzeń, których wyłącznym organizatorem jest Akademia Górniczo-Hutnicza.

4. W przypadku wydarzeń cyklicznych należy każdorazowo występować o Patronat Honorowy Rektora AGH.

5. Decyzja o odmowie udzielenia Patronatu Honorowego Rektora AGH jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. W szczególnych przypadkach Rektor ma prawo unieważnić decyzję o udzieleniu patronatu honorowego.

7.  Sprawy dotyczące patronatu honorowego prowadzone są przez Centrum Komunikacji i Marketingu (dodatkowe informacje: tel. 12 617 39 47).

8.  Wypełniony wniosek o patronat honorowy należy dostarczyć nie później niż na cztery tygodnie przed planowaną datą wydarzenia do Centrum Komunikacji i Marketingu:

  • a. pocztą elektroniczną na adres: patronat@agh.edu.pl;
  • b. pocztą tradycyjną (na adres: Akademia Górniczo-Hutnicza, Centrum Komunikacji i Marketingu, al. Mickiewicza 30, bud. A-0, I p., pok. 112, 30-059 Kraków);
  • c. bezpośrednio w siedzibie Centrum Komunikacji i Marketingu (bud. A-0, I p., pok. 112).


9. Organizator, który otrzymał zgodę na Patronat Honorowy Rektora AGH jest zobowiązany do:

  • a. poinformowania uczestników wydarzenia, że odbywa się ono pod Patronatem Honorowym Rektora AGH;
  • b. zamieszczenia informacji o Patronacie Honorowym Rektora AGH danego wydarzenia we wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących tego przedsięwzięcia, w tym w przekazach skierowanych do mediów;
  • c. stosownego oznakowania wszelkich druków oraz materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych (zaproszeń, plakatów, ulotek i in.). Znak graficzny AGH do pobrania;
  • d. umieszczenia na stronie internetowej organizatora linku do strony AGH (www.agh.edu.pl);
  • e. przesłania na adres patronat@agh.edu.pl szczegółowej informacji o planowanym przebiegu przedsięwzięcia przynajmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem w celu ewentualnego wykorzystania na stronie internetowej;
  • f. przekazania do Centrum Komunikacji i Marketingu zaproszeń w przypadku wydarzeń, na które obowiązują wejściówki lub bilety.