Zasady udzielania Patronatu Honorowego Rektora AGH

Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie zasad udzielania Patronatu Honorowego Rektora AGH (plik pdf)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80/2020 Rektora AGH (plik pdf)

Wniosek o Patronat Honorowy Rektora AGH (plik docx)

1. Patronat Honorowy Rektora AGH jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter i rangę przedsięwzięcia. Wyróżnienie to zarezerwowane jest przede wszystkim dla ważnych wydarzeń naukowych i kulturalnych o szczególnej randze i znaczeniu dla uczelni, a także dla nauki i kultury polskiej.

2.    Przyznanie Patronatu Honorowego Rektora AGH nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego.

3.    Patronat Honorowy Rektora AGH nie obejmuje wydarzeń, których wyłącznym organizatorem jest Akademia Górniczo-Hutnicza.

4.    W przypadku wydarzeń cyklicznych należy każdorazowo występować o Patronat Honorowy Rektora AGH.

5.    Decyzja o odmowie udzielenia Patronatu Honorowego Rektora AGH jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6.    W szczególnych przypadkach Rektor ma prawo unieważnić decyzję o udzieleniu patronatu honorowego.

7.    Sprawy dotyczące patronatu honorowego prowadzone są przez Dział Informacji i Promocji AGH (dodatkowe informacje: tel. 12 617 39 47).

8.    Wypełniony wniosek o patronat honorowy należy dostarczyć nie później niż na cztery tygodnie przed planowaną datą wydarzenia do Działu Informacji i Promocji AGH:

  • a.    pocztą elektroniczną na adres: patronat@agh.edu.pl;
  • b.    pocztą tradycyjną (na adres: Akademia Górniczo-Hutnicza, Dział Informacji i Promocji, al. Mickiewicza 30, bud. A-0, I p., pok. 112, 30-059 Kraków);
  • c.    bezpośrednio w siedzibie Działu Informacji i Promocji AGH (bud. A-0, I p., pok. 112).


9.    Organizator, który otrzymał zgodę na Patronat Honorowy Rektora AGH jest zobowiązany do:

  • a.    poinformowania uczestników wydarzenia, że odbywa się ono pod Patronatem Honorowym Rektora AGH;
  • b.    zamieszczenia informacji o Patronacie Honorowym Rektora AGH danego wydarzenia we wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących tego przedsięwzięcia, w tym w przekazach skierowanych do mediów;
  • c.    stosownego oznakowania wszelkich druków oraz materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych (zaproszeń, plakatów, ulotek i in.). Znak graficzny AGH do pobrania;
  • d.    umieszczenia na stronie internetowej organizatora linku do strony AGH (www.agh.edu.pl);
  • e.    przesłania na adres patronat@agh.edu.pl szczegółowej informacji o planowanym przebiegu przedsięwzięcia przynajmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem w celu ewentualnego wykorzystania na stronie internetowej;
  • f.     przekazania do Działu Informacji i Promocji AGH zaproszeń w przypadku wydarzeń, na które obowiązują wejściówki lub bilety.