Regulamin udziału w uroczystościach ogólnouczelnianych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

(dalej: „Regulamin”)


§ 1
  Wstęp

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w uroczystościach ogólnouczelnianych (dalej: „Wydarzenie”) organizowanych przez Centrum Komunikacji i Marketingu.

2. Organizatorem Wydarzeń jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (dalej: „Organizator” lub „AGH”).

3. Wzięcie udziału w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez osobę biorącą udział w Wydarzeniu (dalej: „Uczestnik”).

4. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Centrum Komunikacji i Marketingu – w wersji umożliwiającej jego pobranie oraz na życzenie Uczestnika, może być udostępniony do wglądu w trakcie Wydarzenia.

5. Szczegółowe informacje o Wydarzeniu i jego programie są każdorazowo przekazywane Uczestnikom indywidualnie, w zaproszeniu przesłanym drogą elektroniczną lub listownie (dalej: „Zaproszenie”) z podaniem informacji o procedurze wejścia na Wydarzenie.

6. Udział w Wydarzeniu możliwy jest wyłącznie na podstawie otrzymanego Zaproszenia, po złożeniu przez Uczestnika oświadczeń wymaganych Regulaminem oraz przepisami zewnętrznymi.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, zmiany jego programu, ram czasowych lub formuły. Informacja o odwołaniu Wydarzenia zostanie ogłoszona na stronie głównej witryny internetowej Organizatora lub Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie. Organizator nie będzie wobec Uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu.

 

§ 2  Zasady udziału w Wydarzeniu

1. Uczestnicy, biorąc udział w Wydarzeniu, akceptują jednocześnie jego program, ustalone reguły przebiegu oraz zobowiązują się nie zakłócać przebiegu Wydarzenia.

2. Małoletni mogą uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie w obecności rodziców lub pełnoletnich opiekunów, którzy odpowiedzialni są za sprawowanie opieki nad małoletnimi w czasie udziału w Wydarzeniu.

 

§ 3  Rejestrowanie Wydarzenia oraz wykonywanie zdjęć w trakcie Wydarzenia

1. AGH jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do Wydarzenia. 

2. Zabrania się rejestrowania Wydarzenia w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek narzędzi lub urządzeń oraz utrwalania przebiegu Wydarzenia jakąkolwiek metodą bez wiedzy i zgody Organizatora.

3. W przypadku niezastosowania się do zakazu określonego w pkt. 2, pracownicy Organizatora lub upoważnionego przez Organizatora podmiotu odpowiedzialnego za ochronę i porządek podczas Wydarzenia, mogą nakazać Uczestnikowi niezwłoczne opuszczenie Wydarzenia.

4. Do rejestrowania przebiegu Wydarzenia uprawnieni są dziennikarze, reporterzy i inne osoby, które otrzymały stosowną akredytację prasową od Organizatora wraz z zasadami postępowania w trakcie uroczystości.

5. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji.

6. Organizator, akredytowany lub upoważniony przez niego podmiot lub osoba mogą prowadzić wideorelację na żywo podczas Wydarzenia i/lub tworzyć wideorelację i/lub fotorelację z Wydarzenia dla celów dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdań), informacyjnych (dostępnych na stronie internetowej Wydarzenia i innych stronach internetowych AGH z informacją o Wydarzeniu i jego przebiegu), promocyjnych (np. na stronie internetowej Wydarzenia i innych stronach internetowych AGH, profilach AGH w mediach społecznościowych), archiwizacji (w zakresie nagrań i fotorelacji) i bezpieczeństwa imprezy masowej.

7. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1062) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

 • a) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
 • b) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

§ 4  Zasady bezpieczeństwa

1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, bhp i ppoż. obowiązujących w obiektach, na terenie których jest organizowane Wydarzenie oraz stosowania się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez pracowników Organizatora lub upoważnionego przez Organizatora podmiotu odpowiedzialnego za ochronę i porządek podczas Wydarzenia.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione przez Uczestnika podczas Wydarzenia, pozostawione w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Wydarzenia oraz w odzieży, plecakach lub torbach oddanych do szatni.

3. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia oraz ograniczenia możliwości wniesienia niebezpiecznych przedmiotów na teren Wydarzenia, Pracownicy Organizatora lub upoważnionego przez Organizatora podmiotu odpowiedzialnego za ochronę i porządek podczas Wydarzenia mogą dokonywać przeglądania odzieży i bagaży oraz używać detektorów i wykrywaczy elektronicznych. Brak zgody Uczestnika na wykonanie w stosunku do niego ww. czynności jest równoznaczny z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Wydarzeniu.

4. Zabrania się na terenie Wydarzenia:

 • a) wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
 • b) wnoszenia materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych;
 • c) wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 • d) wnoszenia, posiadania, a także używania bez zgody Organizatora bezzałogowych statków powietrznych, dronów oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu;
 • e) wprowadzania zwierząt, z zastrzeżeniem psów-przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym.

5. W trakcie Wydarzenia oraz na jego terenie zakazane jest:  

 • a) manifestowanie światopoglądu, w tym w szczególności poglądów politycznych, używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle rasowym; narodowościowym, religijnym, społecznym czy seksualnym;
 • b) podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu Wydarzenia;
 • c) wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów;
 • d) rozniecania ognia, a także palenia wyrobów tytoniowych i innych niż tytoń, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, palenia papierosów elektronicznych oraz korzystania z inhalatorów i nebulizatorów niemedycznych oraz podgrzewaczy płynów do inhalacji niemedycznej w miejscach innych niż wyznaczone przez Organizatora;
 • e) blokowania wyjść oraz dróg ewakuacyjnych;
 • f) prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, promocyjnej, handlowej lub innej zarobkowej.

6. Zakazuje się uczestnictwa w Wydarzeniu osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających, zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych Uczestników, zakłócić porządek Wydarzenia, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

7. Pracownicy Organizatora lub upoważnionego przez Organizatora podmiotu odpowiedzialnego za ochronę i porządek podczas Wydarzenia uprawnieni są do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - żądania opuszczenia terenu Wydarzenia przez Uczestnika i zastosowania wszelkich dostępnych środków, w tym także zatrzymania do chwili przyjazdu Policji, jeśli Uczestnik pomimo wcześniejszego upomnienia nadal zachowuje się w sposób naruszający bezpieczeństwo i porządek Wydarzenia.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu przez Uczestników Wydarzenia oraz niewykonywania poleceń pracowników Organizatora lub upoważnionego przez Organizatora podmiotu odpowiedzialnego za ochronę i porządek podczas Wydarzenia.

9.  Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Organizatora i innych Uczestników za szkody w mieniu lub na osobach, wyrządzone przez niego lub Uczestników pozostających pod jego opieką.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Wydarzenia Organizator może korzystać z monitoringu wizyjnego w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu za pośrednictwem kamer, obejmującego cały teren Wydarzenia, jak i jego poszczególne fragmenty. Zasady korzystania z ww. monitoringu wizyjnego regulują odrębne przepisy.

11. W przypadku zauważenia zagrożenia dla życia i zdrowia innych osób Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracownika Organizatora lub upoważnionego przez Organizatora podmiotu odpowiedzialnego za ochronę i porządek podczas Wydarzenia.

 

§ 5  Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany, zmiany programu Wydarzenia lub zmiany środków bezpieczeństwa towarzyszących Wydarzeniu.

2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą publikacji na stronie internetowej Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.